Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna
Filia w Glinicy
ul. Asfaltowa 6

e-mail: biblioteka.glinica@onet.pl

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek

730 – 1000

Wtorek

1400 – 1900

Środa

730 – 1230

Czwartek

nieczynne

Piątek

1600 – 1900

Sobota

nieczynne

  Uwaga!
W okresie letnich wakacji w poniedziałki biblioteka jest czynna od 1600  do 1830.

 


Profil GBP Filia w Glinicy na Facebooku

Biblioteka w Glinicy służy rozwojowi i zaspokojeniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych lokalnego społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Księgozbiór placówki ma charakter uniwersalny i jest na bieżąco aktualizowany, o pozycje które cieszą się największym zainteresowaniem czytelników.

 

Biblioteka gromadzi między innymi:

 • literaturę piękną dla dorosłych,
 • literaturę piękną dla dzieci i młodzieży (w tym lektury z zakresu szkoły podstawowej i średniej),
 • literaturę związaną z regionem,
 • iteraturę naukową (w tym encyklopedie, słowniki, atlasy),
 • literaturę popularnonaukową,
 • czasopisma (w tym lokalny biuletyn informacyjny – „Expres Gminny”).

pzke (1)

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG 
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 
W CIASNEJ, FILII W GLINICY

  

§ 1 

Postanowienia ogólne. 

            Udostępnianie zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej, Filii w Glinicy odbywa się według zasad ustalonych w niniejszym REGULAMINIE 

§ 2

 Korzystanie z usług biblioteki. 

 1. Z usług biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  – okazać dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości),

  – wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu,
  – za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. 
 4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać jego postanowień
 5. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie nazwiska i miejsca zamieszkania.
 6. W wypożyczalni obowiązuje cisza oraz zakaz palenia papierosów. 

§ 3 

Udostępnianie zbiorów na miejscu 

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism
 2. Przed opuszczeniem biblioteki, czytelnik pozostawia zbiory w wyznaczonym miejscu 

§ 4 

Wypożyczanie 

 1. Wypożyczyć można jednorazowo maksymalnie 5 woluminów.
 2. Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni, a beletrystykę na 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 5. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczyć literaturę dla dorosłych, tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Czytelnik ma prawo do informacji o książkach oraz pomocy w doborze lektury.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. 

§ 5

Poszanowanie i zabezpieczenie książek 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za zagubione lub zniszczone książki odpowiada czytelnik, który jest zobowiązany do odkupienia takiej samej książki lub w porozumieniu z bibliotekarzem do odkupienia książki o podobnej wartości i treści.

§ 5 

Przetrzymywanie książek 

 1. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w § 4 biblioteka pobiera opłaty. Wysokość opłat za upomnienie jest ustalona zgodnie z wysokością aktualnych opłat pocztowych plus cena druku upomnienia.
 2. Jeśli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa
 3. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.