Konsultacje społeczne – ANKIETA dot. rewitalizacji

Informujemy, iż Gmina Ciasna przystąpiła do przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023.
Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji.

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”.

Dzięki zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w postaci podjęcia odpowiednich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, podwyższona zostanie jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy. Ponadto uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego przez Gminę i inne podmioty zewnętrzne (takie jak: fundacje, stowarzyszenia, kościoły, przedsiębiorców).

Jednym z pierwszych etapów przygotowania tego dokumentu było zdefiniowanie potrzeb, a także wskazanie obszaru, który będzie obszarem rewitalizacji Gminy Ciasna. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do konsultacji wskazanego obszaru i aktywne uczestnictwo w tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez przekazanie informacji zawartych w kwestionariuszu.

Wynikiem tych prac jest przedstawienie do konsultacji mapy proponowanych obszarów zdegradowanych, które zostaną objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji, a także zebranie dodatkowych informacji na temat pilnowanych działań na terenie Gminy Ciasna oraz opinii do opracowanego zakresu prac.

Mapa przedstawiająca obszary inwestycji znajduje się pod adresem:

Zidentyfikowanych zostało 4 obszary rewitalizacji. Należą do nich:

  • Obszar Ciasna

  • Obszar Sieraków Śląski

  • Obszar Panoszów

  • Obszar Glinica

Podstawą do przygotowania obszaru była wstępna lista projektów. Stanowi ona zestawienie dostępne pod linkiem:

Zachęcamy również do zgłoszenia inwestycji, które Państwo planują realizować, a które mogą przyczynić się do rozwiązania problemów w Gminie oraz do podniesienia jakości życia mieszkańców. Wszystkie zgłaszane przedsięwzięcia zostaną zgromadzone oraz ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Projekty proszę zgłaszać do dnia 24 lutego 2016 roku za pomocą:

–        Ankiety dostępnej na stronie internetowej:

–        Lub pobranie ankiety ze stron:

–        następnie wysłanie jej w wersji elektronicznej na adres: lpr@atgrooupsa.pl lub

–        złożenie jej w wersji papierowej (osobiście, pocztą) na adres Urzędu Gminy w Ciasnej. 

 

Załączniki:

Zarzadzenie

Formularz ankiety

Ankieta do edycji 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

*